หมวดหมู่สินค้า
 ปุ๋ยเคมี
 วัสดุปรับปรุงดิน/อินทรีย์
 ปุ๋ยเกล็ดทางใบ
 ฮอร์โมนพืช
 ธาตุรองเสริมสำหรับพืช
 สารกำจัดวัชพืช
 สารป้องกันกำจัดแมลง
 สารเพิ่มประสิทธิภาพ
 สารป้องกันกำจัดโรคพืช
 รับผลิตธาตุอาหาร
 เทคโนโลยีการผลิตพืช
 วัตถุดิบการผลิตปุ๋ย
 อุปกรณ์การผลิตปุ๋ย
บริษัท บิ๊กเกษตร จำกัด
99/18 หมู่ 4 ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
โทรศัพท์ 034-698199,09-2246-4244,08-9771-1431  โทรสาร 034-698198