หมวดหมู่สินค้า
 ปุ๋ยเคมี
 ปุ๋ยอินทรีย์
 วัสดุปรับปรุงดิน
 ปุ๋ยเกล็ดทางใบ
 ฮอร์โมนพืช
 ธาตุรองเสริมสำหรับพืช
 สารกำจัดวัชพืช
 สารป้องกันกำจัดแมลง
 สารเพิ่มประสิทธิภาพ
 สารป้องกันกำจัดหอย
 สารป้องกันกำจัดโรคพืช
 รับผลิตธาตุอาหาร
 เทคโนโลยีการผลิตพืช
 อื่นๆ
บริษัท บิ๊กเกษตร จำกัด
99/18 หมู่ 4 ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
โทรศัพท์ 034-698199  โทรสาร 034-698198